Beding van forfaitaire schadevergoeding

De koper die in gebreke blijft de factuur te betalen op de vervaldag, verbindt er zicht uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele gerechtskosten, als schadevergoeding aan de verkoper of diens rechtsopvolgers een bedrag te betalen gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van 37,18 EUR. Deze is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Intrestclausule

Betalingen dienen te gebeuren volgens de aangegeven betalingscondities. Na de vervaldag geldt een rentevoet van 1,5 % per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Clausule van eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven het uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar vermogen van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.

Opeisbaarheid

De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddelijk opeisbaar.

Uitdrukkelijk ontbindend beding

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsluiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

Toepasbaarheid van het Belgisch Recht

Alle geschillen welke ontstaan tussen verkoper en koper zullen door een verkoper of door zijn rechtsopvolger aan te wijzen worden behandeld, voor zoveel de Wet zich daar niet tegen verzet. Het Belgisch Recht is van toepassing op deze overeenkomst en zal behandeld worden in de rechtbank van Kortrijk.

Product added to compare.