ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ECO-TRONIC

1. Algemeen en Toepassingsgebied

1.1 Elke verkoopovereenkomst, inclusief daarmee samenhangende diensten (leveringsovereenkomsten) tussen ECO-TRONIC BV (hierna: Eco-Tronic) en de klant (hierna: Opdrachtgever), zal beheerst worden door deze algemene verkoopsvoorwaarden van Eco-Tronic. 

1.2 Enkel deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever die verschillen van, in strijd zijn met of een aanvulling vormen op deze algemene verkoopsvoorwaarden zullen enkel als deel van het contract beschouwd worden indien Eco-Tronic hier van geval tot geval expliciet mee instemt. Deze instemmingsvoorwaarde is steeds van toepassing, zelfs wanneer Eco-Tronic levert en zich bewust is van de Opdrachtgevers afwijkende algemene voorwaarden zonder ze expliciet te verwerpen.

1.3. Door zijn overeenkomst verbindt de Opdrachtgever zich definitief en kan hij zich niet meer herroepen. Wij wijzen formeel alle algemene verkoopsvoorwaarden af. gedrukt op brieven of documenten van de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever ons een overeenkomst doorgeeft erkent hij kennis genomen te hebben van onze algemene voorwaarden en er zich aan te houden. 

1.4 Verklaringen en kennisgevingen door de Opdrachtgever aan Eco-Tronic gedaan na contractsluiting (bv. vaststellen van termijnen, melden van gebreken, verbreking van het contract of vermindering van betaling) moeten bij aangetekend schrijven gebeuren om geldig te zijn. 

1.5 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden een bedrag wordt vastgesteld als (schade)vergoeding die de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn te betalen aan Eco-Tronic wanneer eerstgenoemde haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, wordt voorzien in een gelijkwaardige (schade)vergoeding voor de Opdrachtgever ten laste van Eco-Tronic in geval deze laatste in gebreke zou blijven t.a.v. de klant.

2. Offertes en uitvoering van het contract

2.1. De uitvoeringsdatum wordt slechts opgegeven bij wijze van inlichting en kan in geen geval geëist worden. Tevens kan geen enkele overeenkomst wegens het verstrijken van de uitvoeringsdatum eenzijdig geannuleerd worden. 

2.2. Prijsberekeningen en offertes van Eco-Tronic zijn niet bindend en onder voorbehoud van wijziging, tenzij expliciet als bindend bestempeld of wanneer ze een bepaalde termijn voor aanvaarding bevatten.

2.3. De verkoop- en leveringsovereenkomsten, waar deze algemene verkoopsvoorwaarden integraal deel van uit maken, zullen enkel als gesloten worden beschouwd wanneer de Opdrachtgever zijn wil uitdrukt om in te gaan op het bindend aanbod van Eco-Tronic binnen de gestelde termijn, of wanneer Eco-Tronic de bestelling van de Opdrachtgever aanvaardt en hiervan een schriftelijke bevestiging bezorgt aan de Opdrachtgever. Eco-Tronic wordt niet geacht dergelijke schriftelijke bevestiging te moeten bezorgen aan de Opdrachtgever wanneer de concrete omstandigheden dat niet vereisen, of wanneer de Opdrachtgever hier van af ziet.

2.4. Goederenbeschrijvingen, documenten en data (zoals gewicht, afmetingen, bruikbaarheid, toelaatbare fouten of technische data) afgeleverd door Eco-Tronic aan de Opdrachtgever, inclusief deze in elektronisch formaat, maken geen gegarandeerde samenstelling uit van de goederen. Gebruikelijke afwijkingen, afwijkingen resulterend uit wettelijke bepalingen, alsook elke andere geringe afwijking wordt toegelaten, tenzij ze interfereert met het gebruik van het goed zoals aangegeven in het contract. 

3. Leveringstermijnen (plaatsing) en laattijdigheid in levering

3.1 Tenzij er expliciet een bindende leveringsdatum werd overeengekomen in een specifiek geval of werd voorop gesteld door Eco-Tronic bij aanvaarding van een bestelling, zal Eco-Tronic zich te allen tijde inspannen om zo snel mogelijk te leveren. Tenzij expliciet anders vermeld, worden door Eco-Tronic vooropgestelde leveringsdata steeds geacht louter indicatief en niet bindend te zijn. 

3.2 Indien Eco-Tronic niet in staat is om de leveringsdatum te respecteren om redenen buiten haar wil om, zal Eco-Tronic de Opdrachtgever hiervan onverwijld informeren en meteen de nieuwe voorziene leveringsdatum meedelen.

3.3. In geval van laattijdigheid van levering zal de Opdrachtgever Eco-Tronic een redelijke regularisatietermijn toekennen, steeds rekening houdend met de beschikbaarheid van de grondstoffen. 

3.4. De levering van de goederen gebeurt op de Opdrachtgever afgesproken plaats conform de algemene voorwaarden gespecifieerd in de communicatie van Eco-Tronic.

3.5. Tenzij anders overeengekomen, kan Eco-Tronic de wijze van vervoer bepalen (in het bijzonder met betrekking tot de vervoerder, de vervoersroute). Wanneer er specifieke vervoerseisen vooropgesteld worden door de Opdrachtgever zullen de kosten hiervoor integraal gedragen worden door de Opdrachtgever. 

4. Overmacht en belemmeringen

4.1 Elke vorm van overmacht, onvoorzienbare productie(verminderingen); verkeers- of vervoersverstoringen; brand; explosie; natuurrampen; overstroming of laag water; onvoorzienbaar tekort aan arbeidskrachten, energie, grondstoffen of voorraden; staking; lock-out; oorlog; politieke onrust; terrorisme; overheidsdaden; panemie; incorrecte of vertraagde levering door leveranciers; of elke andere hindering buiten de controle van Eco-Tronic die de productie of de beschikbaarheid van goederen of het vervoer vermindert, vertraagt, voorkomt of onredelijk bezwaart, zal Eco-Tronic vrijstellen van haar verplichtingen gedurende de tijdspanne van de overmachtssituatie en/of de duur van de belemmeringen.

4.2 In geval van gehele of gedeeltelijke leveringstekorten door haar leveranciers, zal Eco-Tronic niet verplicht zijn om zich te bevoorraden bij andere leveranciers. Eco-Tronic behoudt zich daarentegen het recht voor om haar beschikbare hoeveelheid aan goederen toe te wijzen rekening houdend met haar eigen vereisten en andere interne en externe leveringsplichten.

4.3 In het geval van tijdelijke overmacht zal elke leverings- of uitvoeringstermijn in hoofde van Eco-Tronic verlengd en uitgesteld worden met een termijn die gelijk is aan de tijdspanne van de overmachtssituatie en de duur van de belemmeringen vermeerderd met een redelijke opstartperiode.

5. Prijzen en facturatie

5.1 De prijzen van Eco-Tronic zijn deze die van toepassing zijn op het moment van levering, meer de wettelijk bepaalde BTW. 

De prijzen op de webshop zijn niet bindend. Enkel de prijzen op moment van levering zijn van toepassing.

Er wordt geen rekening gehouden met de te verwachten prijsstijgingen van de materialen, dit gelet op de onvoorspelbare evolutie van de prijzen.  

Elke wijziging van een van onze kosten zoals de lonen, sociale lasten, materiaalprijzen of transportkosten, net zoals de invoering of wijziging van belastingen of heffingen, leidt tot een overeenkomstige prijsherziening bij de overeenkomstige facturatie. 

5.2 De verkoopprijs zal verschuldigd zijn vanaf datum van ontvangst van de factuur door de Opdrachtgever en, tenzij anders overeengekomen of anders bepaald in de factuur,  zonder enige korting, betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. 

5.3 Betalingen worden pas beschouwd als voldaan op het moment dat één van de rekeningen van Eco-Tronic definitief gecrediteerd is met het volledige verschuldigde bedrag.

5.4 Eco-Tronic behoudt zich het recht voor om betaling toe te rekenen op de oudste facturen, meer nalatigheidsintresten en incassokosten en dit in de volgende volgorde: 1) incassokosten, 2) nalatigheidsintrest en 3) hoofdsom. 

5.5 De Opdrachtgever kan zich in geen enkel geval beroepen op een retentierecht of exceptie van niet-uitvoering.

5.6. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van Eco-Tronic. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag, wordt het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 8%. Daarnaast is er van rechtswege en zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de Opdrachtgever. 

5.7. Ingeval van laattijdige betaling van één factuur, worden alle andere schuldvorderingen van Eco-Tronic lastens de Opdrachtgever van rechtswege opeisbaar. 

5.8. Tot op het moment van integrale betaling van alle opeisbare en niet-opeisbare bedragen (inclusief incidentele vorderingen en vorderingen tot schadevergoeding) in het kader van de huidige zakelijke relatie tussen Eco-Tronic en de Opdrachtgever, blijven de goederen steeds eigendom van Eco-Tronic.

6. Kwaliteit en meldingstermijnen gebreken en rechten van de Opdrachtgever

6.1. Elk technisch advies verstrekt door Eco-Tronic – verbaal, schriftelijk of bij wijze van test – wordt naar best vermogen gegeven maar zonder enige waarborg, dit geldt ook wanneer eigendomsrechten van derde partijen inzake zijn. Het stelt de Opdrachtgever niet vrij van zijn verplichting om de goederen te testen op hun geschiktheid voor het beoogde proces en doeleinden. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de goederen valt volledig buiten elke zeggenschap van Eco-Tronic, en de Opdrachtgever draagt derhalve hieromtrent alle verantwoordelijkheid. 

6.2. De Opdrachtgever moet Eco-Tronic schriftelijk kennis geven van gebreken aan de goederen, met een exacte beschrijving daarvan. 

6.3.. Voor onmiddellijk zichtbare gebreken moet de kennisgeving onmiddellijk na de levering van het goed gebeuren, en voor gebreken zichtbaar na inspectie uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst. Alle klachten moeten op straffe van verval aangetekend en gemotiveerd gebeuren en in elk geval voor ingebruikname, verwerking, plaatsing. 

6.4. Opdat de klant aanspraak kan maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient aan alle wettelijke vereisten daartoe te zijn voldaan. 

6.5. Indien geen klacht of vordering in rechte wordt ingediend binnen de termijnen en in de vorm beschreven in de hierboven genoemde artikelen worden de goederen geacht aanvaard te zijn door de Opdrachtgever. 

6.6. Eco-Tronic kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor gebreken aan de goederen die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van de instructies en/of het ontwerp van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever gevalideerde derde. 

6.7. Elke overeenkomst inzake een garantie moet schriftelijk worden opgesteld en zal slechts bindend zijn wanneer de inhoud van de garantie in voldoende duidelijke bewoordingen wordt omschreven en wanneer de duurtijd en het grondgebied waarin de garantie effecten ressorteert voldoende wordt gespecifieerd. 

6.8. Indien de goederen gebreken vertonen en de Opdrachtgever heeft de hierboven beschreven vereisten nageleefd, heeft de Opdrachtgever de volgende rechten:  

In eerste instantie mag Eco-Tronic, naar eigen inzicht, ofwel het gebrek herstellen dan wel de Opdrachtgever voorzien van een gebrekeloos goed (aanvullende uitvoering). De Opdrachtgever moet Eco-Tronic de tijd en mogelijkheden gunnen voor aanvullende uitvoering en, in het bijzonder,  herstellingen uit te voeren. De Opdrachtgever zal de kosten dragen van het testen en de aanvullende uitvoering, en in het bijzonder vervoerskosten, arbeidskosten en materiaalkosten, indien de bewering dat het goed gebrekkig is onjuist blijkt te zijn.

De bepalingen zijn integraal van toepassing op alle vorderingen voor schadevergoeding of terugbetalingen van nutteloze uitgaven vanwege de Opdrachtgever. 

7. Uitsluiting en Beperking van aansprakelijkheid

7.1. Ongeacht de wettelijke basis kan Eco-Tronic niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst, verlies en/of schade (inclusief gedane uitgaven) geleden door de Opdrachtgever en te wijten aan (a) de lichte nalatigheid vanwege Eco-Tronic of zijn wettelijke vertegenwoordigers, bedienden, arbeiders, medewerkers of plaatsvervangende medewerkers, en (b) grove nalatigheid vanwege niet-leidinggevende bedienden of gewone medewerkers. Deze uitsluiting van verantwoordelijkheid vindt geen toepassing op vorderingen die betrekking hebben op wanprestatie betreffende gewichtige verbintenissen waarvan de vervulling essentieel is voor de tenuitvoerlegging van het contract en op wiens vervulling de Opdrachtgever mag rekenen. 

7.2. Voor zover Eco-Tronic ten gronde aansprakelijk kan worden gesteld op basis van deze voorwaarden wordt de aansprakelijkheid van Eco-Tronic, voor alle vormen van schade en terugbetalingen van uitgaven zowel contractueel als buitencontractueel en ongeacht hun juridische basis, beperkt tot de voorzienbare schade in het kader van het specifiek afgesloten contract. 

7.3. Eco-Tronic kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst, verlies en/of schade in geval van overmacht hierboven.

7.4. Elke vorm van uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid ten voordele van Eco-Tronic op grond van artikel 7 hierboven geldt ook ten voordele van haar wettelijke vertegenwoordigers, bedienden, arbeiders, medewerkers of plaatsvervangende medewerkers.

8. Wanprestaties – opschorting - beëindiging van de Overeenkomst

Eco-Tronic heeft het recht om haar verbintenissen (bijvoorbeeld tot levering van Producten of tot uitvoering van Diensten of Werken) met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, in het geval de klant te kort komt aan zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot het gebrek aan integrale betaling op de vervaldag van een of meerdere facturen, zelfs in het kader van een andere overeenkomst dan degene waarop de wanprestatie betrekking heeft, of wanneer Eco-Tronic gerechtvaardigde twijfel heeft over de kredietwaardigheid en solvabiliteit van de klant en het aannemelijk zou zijn dat de klant niet aan zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen. In voorkomend geval wordt de leverings- of uitvoeringstermijn dienovereenkomstig verlengd en is Eco-Tronic op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de klant of zijn aannemers, leveranciers, klanten of andere contractpartijen of derden hierdoor zouden lijden.

Indien de klant een of meer van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, heeft Eco-Tronic bovendien het recht de Overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de klant. Eco-Tronic kan de Overeenkomst met de klant slechts buitengerechtelijk ontbinden indien Eco-Tronic de klant per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en de klant heeft nagelaten binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na de poststempel van voormelde ingebrekestelling zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen. In geval van ontbinding van de Overeenkomst door Eco-Tronic lastens de klant overeenkomstig huidig artikel, heeft Eco-Tronic in voorkomend geval het recht op teruggave van de reeds geleverde Producten en/of het recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de klant, hetzij forfaitair begroot op 10% van de overeengekomen verkoopprijs van de Producten, hetzij forfaitair begroot op 30% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen maar niet uitgevoerde Diensten of Werken, het voorgaande telkens onverminderd het recht van Eco-Tronic een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de klant om tot integrale betaling over te gaan van alle geleverde en niet teruggenomen Producten en/of van alle uitgevoerde Diensten of Werken. Aldus zal de klant evenmin recht hebben op terugbetaling van reeds verrichte betalingen.

Eco-Tronic kan de Overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd beschouwen mits schriftelijke kennisgeving hiervan aan de klant indien de klant het faillissement aanvraagt, in staat van faillissement zou zijn verklaard, de faillissementsvoorwaarden kennelijk zijn vervuld, bescherming tegen zijn schuldeisers zou hebben aangevraagd (wat dit laatste betreft onder voorbehoud van uitsluiting van deze mogelijkheid door de relevante wetgeving) of er beslist wordt tot (gerechtelijke of buitengerechtelijke) ontbinding en vereffening van de klant.

In geval van voortijdige beëindiging of verbreking van de Overeenkomst door de klant of in geval van annulering of wijziging door de klant van reeds vastgestelde of geplande Diensten en/of Werken, om welke reden dan ook, ook in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is de klant aan Eco-Tronic een forfaitaire administratieve vergoeding van € 85,00 verschuldigd naast een eventuele bijkomende schadevergoeding.

Deze  forfaitaire vergoeding van € 85,00 wordt vermeerderd met alle door Eco-Tronic reeds gemaakte kosten en/of uitgaven, met inbegrip van kosten voor voorbereiding, administratie en planning, en eventuele andere kosten aangerekend door leveranciers, onderaannemers of dienstverleners.

In geval van voortijdige beëindiging of verbreking van de Overeenkomst door de klant of in geval van annulering of wijziging door de klant van reeds vastgestelde of geplande Diensten en/of Werken, blijft de verplichting van de klant om tot integrale betaling over te gaan van alle reeds uitgevoerde Diensten en/of Werken bestaan.

9. GDPR

9.1. Eco-Tronic zal alle informatie die geleverd wordt door de Opdrachtgever voor of in verband met de aankoop als vertrouwelijke informatie in het bijzonder met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen -, inbegrepen maar niet beperkt tot enige mondelinge of geschreven communicatie, informatie, documenten, nota’s, gegevens of ander materiaal in materiële, immateriële of elektronische vorm die over het algemeen beschouwd wordt als vertrouwelijk of expliciet als vertrouwelijk is aangeduid door Eco-Tronic (“Vertrouwelijke Informatie”).  

9.2.In het bijzonder zal Eco-Tronic  voldoen aan de geldende regelgeving met betrekking tot bescherming van de persoonsgegevens. Zij  zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen opdat de verwerking van de persoonsgegevens aan de vereisten van de AVG voldoen en de bescherming van de rechten van de betrokkenen zijn gewaarborgd. 

9. Bevoegdheid

9.1. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd, waarbij alleen het Belgisch Recht van toepassing. 

9.2. De Opdrachtgever erkent van alle voornoemde voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden zonder voorbehoud. 

 

Product added to compare.